รายชื่อ นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

 

 

เดือน สถานที่

 

มกราคม 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

กุมภาพันธ์ 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

มีนาคม 2561
พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

เมษายน 2561

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

พฤษภาคม 2560

พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

พระที่นั่งอัมพรสถาน

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ค่ายมหาสุรสิงหนาท

ตำหนักทิพย์พิมาน

(ขอยกเลิกการจัดเวร)

มิถุนายน 2560

พระที่นั่งอัมพรสถาน,  พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

(มีเลขที่คำสั่งแล้ว)

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท,  เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท

(มีเลขที่คำสั่งแล้ว)

วังไกลกังวล

(ยกเลิกการจัดเวร)

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

(ยกเลิกการจัดเวร)

ตำหนักทิพย์พิมาน

(ยกเลิกการจัดเวร)

กรกฏาคม 2560

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระที่นั่งดุสิตฯ, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษยาว

สิงหาคม 2560

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระที่นั่งดุสิตฯ, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

กันยายน 2560

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระที่นั่งดุสิตฯ, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

ตุลาคม 2560

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระที่นั่งดุสิตฯ, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4

พฤศจิกายน 2560

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4


ธันวาคม 2560

พระที่นั่งอัมพรฯ, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

ปริ๊นด้วยกระดาษ A4จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 15,752,830 ผู้เยี่ยมชม