...........ผู้บังคับบัญชา...........


พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์
ผอ.กอง สบ.ทบ.
มุมสนทนา
ไปยังห้องสนทนา
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กิจกรรม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

05/11/2018 10:53
อยากได้ภาพตัวอย่าง
เสื้อกันหนาว ทบ. 4 แบบ ครับ พอมีไหมครับ

30/05/2018 14:03
ขอทราบว่าปัจจุบัน ทบ. ยังใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยคำย่อ ปี๔๐อยู่หรือไม่ครั
บ หรือใช้ระเบียบคำย่
อของ กห ปี ๕๕ ครับ ปัจจุบันระเบียบของ
ทบ.ปี ๔๐ ยังใช้อยู่หรือไม่ค
รับ ขอบคุณครับ

22/05/2018 11:35
ถ้าเราจะสมัครสมาชิ
กใหม่ สมัครตรงไหน ไม่เห็นมีคำว่าสมัค
รสมาชิก

22/05/2018 11:35
ถ้าเราจะสมัครสมาชิ
กใหม่ สมัครตรงไหน ไม่เห็นมีคำว่าสมัค
รสมาชิก

19/10/2016 12:10
รบกวนขอคำสั่ง ทบ. ที่ 567/44 ลง 26 พ.ย.44 การย้ายข้าราชการชั
้นสัญญา บัตรหน่อยค่ะ พอดีหาแล้วโหลดไม่ไ
ด้ ขอบคุณนะคะ โทร 50529 ร.ต.หญิง ระพีพร

26/09/2016 15:38
สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามวิธี
การค้นหาคำสั่งปฏิบ
ัติหน้าที่ราชการสน
ามย้อนหลังตั้งแต่ป
ี 2546 จนถึงปัจจุบันครับ ถ้าไม่มีขอความกรุณ
าช่วยชี้แนะด้วยครั
บ ว่าไปหาได้ที่ไหนคร
ับ ขอบคุณครับ

13/07/2016 18:20
คำสั่ง ทบ.(ฉพาะ) ที่ 241/59 ลง 25 พ.ค.59

29/06/2016 15:24
คำสั่ง ทบ(ฉพาะ) ที่ 416/52 ลง 31 มี.ค.52

29/06/2016 15:23
ต้องการค้นหาคำสั่ง
ทบ.(ฉ.) ที่ 416/52 ลง 31 มี.ค.52 คับ

31/05/2016 16:46
ผมจะหาคำสั่งของกระ
ทรวงกลาโหมได้จากที
่ไหน เว็บกรมเสมียนตราก็
เขาไม่ได้ พอมีทางอื่นไหมคับ คำสั่ง เก่า ๆ ของกระทรสงกลาโหมนะ
คับ

ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
TIK035 November 05 2018 10:53:02
อยากได้ภาพตัวอย่างเสื้อกันหนาว ทบ. 4 แบบ ครับ พอมีไหมครับ
apichat banchao May 30 2018 14:03:28
ขอทราบว่าปัจจุบัน ทบ. ยังใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยคำย่อ ปี๔๐อยู่หรือไม่ครับ หรือใช้ระเบียบคำย่อของ กห ปี ๕๕ ครับ ปัจจุบันระเบียบของทบ.ปี ๔๐ ยังใช้อยู่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
totsaporn May 22 2018 11:35:27
ถ้าเราจะสมัครสมาชิกใหม่ สมัครตรงไหน ไม่เห็นมีคำว่าสมัครสมาชิก
totsaporn May 22 2018 11:35:12
ถ้าเราจะสมัครสมาชิกใหม่ สมัครตรงไหน ไม่เห็นมีคำว่าสมัครสมาชิก
tamjai199229 October 19 2016 12:10:03
รบกวนขอคำสั่ง ทบ. ที่ 567/44 ลง 26 พ.ย.44 การย้ายข้าราชการชั้นสัญญา บัตรหน่อยค่ะ พอดีหาแล้วโหลดไม่ได้ ขอบคุณนะคะ โทร 50529 ร.ต.หญิง ระพีพร
thirayut September 26 2016 15:38:55
สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามวิธีการค้นหาคำสั่งปฏิบัติห น้าที่ราชการสนามย้อนหลังตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันครับ ถ้าไม่มีขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ ว่าไปหาได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ
pisit2535 July 13 2016 18:20:05
คำสั่ง ทบ.(ฉพาะ) ที่ 241/59 ลง 25 พ.ค.59
thirayut June 29 2016 15:24:35
คำสั่ง ทบ(ฉพาะ) ที่ 416/52 ลง 31 มี.ค.52
thirayut June 29 2016 15:23:21
ต้องการค้นหาคำสั่ง ทบ.(ฉ.) ที่ 416/52 ลง 31 มี.ค.52 คับ
krisda_65 May 31 2016 16:46:21
ผมจะหาคำสั่งของกระทรวงกลาโหมได้จากที่ไหน เว็บกรมเสมียนตราก็เขาไม่ได้ พอมีทางอื่นไหมคับ คำสั่ง เก่า ๆ ของกระทรสงกลาโหมนะคับ
thirayut May 26 2016 13:26:41
ผมสมัครสมาชิก ไปแล้ว อนุมัติด้วย ครับ ชื่อ สมาชิกที่สมัคร Natthakorn
suwin May 10 2016 20:54:45
ขอระเบียบ ทบ./ คำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติในการรายงานต่ อประธานในพิธีและการกำหนดจุดรายงานในพิธีต ่างๆ
MP544 April 27 2016 16:00:12
ขออนุญาตครับ ผมขอคำสั่ง ทบ. ที่ ๕๖๘/๒๕๓๒ ลง ๑๓ มิ. ย. ๓๒ ด้วยครับ##ค้นหาเจอแล้วครับ แต่ไฟล์ ที่แนบเปิดไม่ได้ ขอคำแนะนำด้วยครับ
maetoon March 04 2016 09:49:39
รบกวนขอ ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ครับ
thirayut January 22 2016 10:13:41
คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ 186/41 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน ดูไม่ได้คับ รบกวนด้วยคับ
thirayut December 22 2015 11:49:14
ค้นหาคำสั่งต่างๆ แล้วเปิดไฟล์ไม่ได้ รบกวนด้วยค่ะ
tongbai November 17 2015 22:23:05
เปิดไม่ได้ครับค้นหาเจอ เปิดไม่ได้ครับ บำเหน็จ เม.ย.๕๖ ต.ค.๕๖
thirayut October 17 2015 17:43:54
เปิดไฟล์แนบในคำสั่งไม่ได้ครับ รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะครับ
tongloye October 08 2015 16:10:39
ขอหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห.0401/3601 ลง 26 ต.ค.50 ครับ
Thesun September 28 2015 12:34:42
สวัสดีคับ ผมเครียดมาก หาคำสั่ง กห. ไม่เจอ ขอความอนุเคราะห์ค้นหา จักได้ไหมครับ คำสั่ง กห ที่ ๖๖/๒๕๓๓ ลง ๒๕ ม.ค.๓๓ (คำสั่งว่าที่ร้อยตรี)

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น = 17,199,467 ผู้เยี่ยมชม