25/01/2018 13:23 wasan ขอสำเนาคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1239/24 ลง 26 ต.ค.24 และสำเนาคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 575/26 ลง 25 เม.ย.26 ด้วยครับลงในระบบสืบค้นหาเ
ลยก็ได้ครับ


18/05/2018 16:40 chamlee ขอสำเนาคำสั่ง ทบ. ที่ 327/2558 ลง10 มิ.ย.58 เรื่อง เปิดการอบรมนายทหารประทวนเ
ลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญา
บัตร ปี 58 ด้วยครับ รุ่นที่ 42 ครับ


30/05/2018 12:10 apichat banchao ขอทราบว่าปัจจุบัน ยังใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยคำย่อ ปี๔๐ หรือใช้ระเบียบคำย่อของ กห ปี ๕๕ ครับ ปัจจุบันระเบียบของทบ.มีหร
ือไม่ครับและปี ๔๐ ยังใช้อยู่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ