18/05/2018 16:40 chamlee ขอสำเนาคำสั่ง ทบ. ที่ 327/2558 ลง10 มิ.ย.58 เรื่อง เปิดการอบรมนายทหารประทวนเ
ลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญา
บัตร ปี 58 ด้วยครับ รุ่นที่ 42 ครับ


30/05/2018 12:10 apichat banchao ขอทราบว่าปัจจุบัน ยังใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยคำย่อ ปี๔๐ หรือใช้ระเบียบคำย่อของ กห ปี ๕๕ ครับ ปัจจุบันระเบียบของทบ.มีหร
ือไม่ครับและปี ๔๐ ยังใช้อยู่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ


11/02/2019 10:17 apichat banchao การอ่านเลขที่คำสั่งเช่น คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1661/62 อ่านว่า หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ด ทับ หกสอง หรือ อ่านว่า หนึ่งหก หกหนึ่ง ทับ หกสอง ครับ พ.ต.อภิชาติ บานเช้า น.ฝยก./ขว.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3