เหมาะสมสำหรับความละเอียดหน้าจอที่ 1024 x 768

ติดตั้ง Program Acrobat Reader
ภาค 1 ว่าด้วยการปกครอง
ภาค 2 ว่าด้วยสิทธิที่ควรมีควรได้
ภาค 3 ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุง
ภาค 4 ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับทหาร,ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522
ภาค 5 เบ็ดเตล็ด